Paf ska nå Net-Zero senast 2040

 

Vi går in för att minska vår klimatpåverkan i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål.

Därför har vi satt vetenskapligt klimatmål (science-based target) som är godkända av Science Based Target initiative (SBTi).

Vårt kortsiktiga mål är minska växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med minst 46 % till år 2030, jämfört med utsläppsnivåerna från basåret 2019.

Paf åtar sig också att nå Net-Zero senast 2040. Som en del av detta åtagande förbinder vi oss att minska våra utsläpp i scope 1, 2 och 3 med minst 90% till 2040, i jämförelse med vårt basår.

SBTi är ett robust och vetenskapligt ramverk som erbjuder klimatmål och metoder för företag över hela världen.

Vi har identifierat hur vårt miljömässiga hållbarhetsarbete bidrar till den lokala åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska mål samt FN:s globala hållbarhetsmål. Det resulterade i två olika mål inom den åländska hållbarhetsagendan och tre stycken olika globala FN mål.

Ålands hållbarhetsagenda

FN:s globala utvecklingsmål

    

Klimatsmart huvudkontor

Under Pafs 50:e verksamhetsår togs det nybyggda huvudkontoret i Mariehamn i bruk. Utgångspunkten för bygget och dess design var att skapa en trevlig arbetsplats för de anställda och samtidigt minska bolagets miljöbelastning. Huvudkontoret är därför uppfört som ett passivhus där förnyelsebar energi används i så stor grad som möjligt.

Stora delar av byggnadens lutande, bågformade ytterväggar är täckta med en speciell tätskikt som minskar värmeutsläpp, samt 742 stycken solpaneler som samlar in dagsljus för att generera energi för eget bruk i huset.

Inuti byggnaden finns rörelsesensorstyrd LED-belysning och vattenbesparande munstycken, och på parkeringen är 20 stycken laddstolpar till elbilar och laddhybrider uppsatta som Pafs anställda kan använda. 

Huvudkontoret är till stora delar byggt med limträ, eftersom det är;

  • Förnyelsebart och inhemskt
  • Starkt och lätt
  • Brandsäkert
  • Rent och lättarbetat
  • Bra för inomhusmiljön
  • Och trä binder koldioxid

Hur vi arbetar för att bidra till den åländska hållbarhetsagendan och FN:s globala utvecklingsmål:

Grön el

Numera köper vi in mer miljövänliga alternativ av energi och elektricitet.

Gratis cyklar

Det är gratis för Paf-anställda att låna cyklar.

 

Klimatfinansiering

Vi klimatfinansierar varje år för den beräknade klimatpåverkan vi har inom de kategorier vi valt att mäta.

Vattensparande munstycken

Vi har installerat vattensparande munstycken till de flesta kranarna i Mariehamn och Helsingfors.

Laddstolpar för elbilar

Vi har installerat 20 stycken laddstolpar för elbilar och laddhybrider vid vårt huvudkontor i Mariehamn.

Solpaneler

Vi har installerat 742 solpaneler på vårt huvudkontors tak och södra vägg (producerar 170 000 kWh).

Årlig klimatgranskning

Varje år utförs en klimatgranskning av en extern partner som hjälper oss att förstå, identifiera och minska vår klimatpåverkan.

LED-belysning

Vi har bytt till LED-belysning i vårt huvudkontor och i Helsingfors, samt installerat rörelsesensorstyrd belysning.

Video konferenser

Vi har implementerat många olika tekniska lösningar för att minska på vårt resande, såsom anläggningar för videokonferenser.

Årlig klimatredovisning

För första gången har Paf genomfört en heltäckande analys av sin klimatpåverkan, där över 95% av koldioxidutsläppen är medräknade i rapporteringen. En heltäckande beräkning är ett kritiskt första steg i målet att nå Net-Zero 2040.

Vi har omberäknat vårt basår 2019 med samma metoder och förutsättningar som användes för 2023. Resultaten för 2023 är direkt jämförbara med uträkningarna för basåret 2019, vilket är viktigt för att spåra framsteg och trender.

Pafs hela verksamhet hade 2023 en klimatpåverkan på totalt 5 896 tCO₂e, vilket är en smärre minskning från basåret 2019 som resulterade i
5 919 tCO₂e.

Utsläppsintensiteten, alltså den totala mängden utsläpp i förhållande till Pafs omsättning sjönk från 51,83 tCO₂e/1M€ (2019) till 35,03 tCO₂e/1M€ (2023).

Liksom tidigare år kommer den största delen av våra växthusgasutsläpp från scope 3, vilket motsvarar 98,7% av våra totala utsläpp. Utsläppen i scope 3 ökade med ungefär 1,5% jämfört med basåret 2019.

Klimatfinansiering

Vi klimatfinansierar för hela vår beräknade klimatpåverkan, baserat på den årliga klimatgranskningen. Vi gör det genom att varje år stöda olika etablerade projekt via vår klimatpartner. 

Nedan kan du läsa mer om de klimatprojekt som vi har varit med och stöttat under de senaste åren.


Chancay Hydroelectric Power Plant 

Projekt: Vattenkraft

Certifikat: FN:s certifiering CDM

Certifikat nr: VC32524/2024

Paf klimatfinansierar för hela vår klimatpåverkan 2023 genom att stödja ett projekt som bygger vattenkraft i Chancay Peru, ett projekt som finns med i FN:s plattform för klimatfinansiering. Vattenkraftsprojektet i Chancay har en installerad kapacitet på 19,8 MW och projektet beräknas ha reducerat klimatpåverkningen med 177 044 tCO₂e . Projektet ligger i den västra delen av Peru i San Migueal de Acos distriktet i anslutning till Chancay floden. Den genererade elen levereras till det peruanska elnätet, vilket ökar andelen förnybar energi i regionen.

Paf klimatfinansierade för 5 896 ton CO₂e.

 

Bhadla Solar 2

Typ av projekt: Solenergi

Certifiering: Gold Standard

Vi klimatfinansierar 2022 genom att stödja solenergiprojektet Bhadla Solar 2 i Indien. Solcellsparken planeras i distriktet Rajasthan, nära den Pakistanska gränsen. Området är hårt drabbat av föroreningar och höga temperaturer. Kolkraften står fortfarande för hälften av Indiens energiförbrukning och byggandet av solcellsparker ger bättre luftkvalitet och genererar arbetskraft. Bahdla Solar 2 tillsammans med andra närliggande kraftanläggningar bildar en av världens största solcellsparker. 

 

Tropical Mix

Typ av projekt: Återplantering av regnskog

Certifiering: Gold Standard, FSC och UTZ.

Vi klimatfinansierar även till skogsprojektet Tropical Mix i Panama, Centralamerika. Projektet planterar ny regnskog på mark som varit skövlad eller övergiven och skapar ett hem för 15 rödlistade djurarter. Projektet genererar också 150 långtidsanställningar och har hittills bidragit till en CO2e-minskning på närmare 1,3 miljoner ton.

Läs mer om Tropical Mix här.

Paf klimatfinansierade för 1 867 ton CO2e.

Typ av projekt: Vindenergi 

Certifiering: FN-certifierat, Gold Standard and Verified Carbon Standard 

Under år 2021 stödde vi från Paf vindenergi projektet Gujarat i Indien för att klimatfinansiera vår klimatpåverkan. Vindenergi är en optimal energikälla eftersom den är förnyelsebar och utnyttjar därför inte resurser. Det är även en betydligt mer ren energikälla än övriga alternativ, vilken inte förorenar den närliggande miljön. Elektriciteten från de 111 generatorerna förbättrar både nätfrekvens och tillgänglighet av elektricitet för de lokala brukarna. Detta bidrar till nya möjligheter för industrier och ekonomiska aktiviteter inom området. 

Paf klimatfinansierade för 1,529 ton CO2e.

 

Barangay

Typ av projekt: Vindenergi

Certifiering: Gold Standard VER

År 2020 klimatfinansierade vi genom att stöda vindenergiprojektet Barangay i Filippinerna. Fossila bränslen står för mer än 70% av energin i Filippinerna och Barangay är en av de första förnybara energiprojekten i landet. Klimatkompenseringsprojektet bygger ut vindenergin i Filippinerna och det bidrar även till socioekonomiska vinster för regionens invånare.

 

Direct Air Capture

Typ av projekt: Direct Air Capture

Vi valde även att klimatfinansiera en lika stor summa i ett klimatprojekt som pågår på Island. Företaget Climeworks har utvecklat en teknik som suger koldioxid ur luften och trycker ner den i marken. Den banbrytande tekniken kallas för Direct Air Capture, den blandar koldioxiden med vatten i en geotermisk anläggning vartefter den pumpas djupt ner i Islands berggrund, där den omvandlas till sten inom några år. Det är inte ett vanligt klimatfinansieringsprojekt men vi vill stödja deras satsning och vi kommer att få en bekräftelse av företaget när koldioxiden permanent tagits bort från atmosfären.

Läs mer om Direct Air Capture här.

Paf klimatfinansierade för 371 ton CO2e.

Typ av projekt: Solenergi

Certifiering: Gold Standard CDM

Under 2019 klimatfinansierade vi genom att stöda solenergiprojektet Bhilwara i Indien. Klimatkompenseringsprojektet bygger ut satsningen på solenergi i Indien och det ger bidrar även till socioekonomiska vinster för regionens invånare. Projektet drivs av det finländska energibolaget Fortum som profilerat sig starkt för en hållbarare energi tillverkning.

Paf klimatfinansierade för 1,455 ton CO₂e.

 

Typ av projekt: Återplantering och skyddande av skog

Certifiering: Gold Standard

År 2018 klimatfinansierade vi genom att stöda projektet Sodo & Humbo i Etiopien. Avskogningen i Etiopien har resulterat i att jordbrukssektorn i landet blivit lidande av jorderosion, torka och översvämning. Eftersom jordbrukssektorn förser över 90% av populationen med deras levebröd blir livsmedelsförsörjningen och inkomstgenereringen allt osäkrare för en av världens befolkningar. Målet med projektet är därför att vända den rådande avskogningstrenden i landet genom att plantera och skydda över 1 miljon träd.

Paf klimatfinansierade för 1,897 ton CO₂e.

 

Typ av projekt: Bioenergi

Certifiering: CDM – Gold Standard

2017 valde vi att stöda projektet Sri Balaji som är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall som bränsle istället för kol som annars är den vanligaste energikällan i landet och besparar ca. 29 000 ton CO2e per år. Indiens nuvarande energiproduktion är näst intill helt baserad på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till elnätet mildrar projektet de lokala föroreningarna.

Paf klimatfinansierade för 1761 ton CO2e.

Kranmärkta kontor

Hösten 2019 valde vi att gå in för att kranmärka våra kontor i Mariehamn och Stockholm.

Det innebär att vi inte längre köper in vatten som serveras i plastflaskor. Istället serverar vi enbart lokalt kranvatten, direkt från våra egna kranar.

Hösten 2018 installerade vi dessutom nya vattensparande munstycken till de flesta kranarna på huvudkontoret i Mariehamn, vilket minskade vår vattenförbrukning 2019 med hela 136 kubikmeter vatten.