Vårt miljöarbete

Alla verksamheter påverkar miljön. Vi arbetar varje år med att utveckla bättre lösningar för att begränsa vår klimatpåverkan och förbättra vår hållbarhet. Vi mäter varje år vår klimatpåverkan inom flera olika kategorier tillsammans med en extern partner. Vi jobbar även med att hålla våra kontor Green Office certifierade och aktiverar oss i vårt närsamhälle för att förbättra den lokala miljömässiga hållbarheten. För att på ett konkret sätt i slutändan minska effekten av vår klimatpåverkan, så har vi redan flera år i rad valt att klimatkompensera utvalda delar av vår verksamhet.

 

Green Office-certifierade

Våra kontor i Mariehamn och Helsingfors ingår i programmet Green Office som drivs av World Wildlife Fund (WWF).

Programmet tillhandahåller verktyg för planering och uppföljning av internt miljöarbete på olika områden; såsom avfall, återvinning, energieffektivitet och inköp.

Pafs kontor i Helsingfors blev under hösten 2019 Green Office-certifierat igen och vårt kontor i Mariehamn genomgick en ny granskning år 2020 som godkändes. Granskningen görs vart tredje år och vår målsättning är att båda kontoren behåller sin status som Green Office-certifierade.

 

Kranmärkta kontor

Hösten 2019 valde vi att gå in för att kranmärka våra kontor i Mariehamn och Stockholm.

Det innebär att vi inte längre köper in vatten som serveras i plastflaskor. Istället serverar vi enbart lokalt kranvatten, direkt från våra egna kranar.

Hösten 2018 installerade vi dessutom nya vattensparande munstycken till de flesta kranarna på huvudkontoret i Mariehamn, vilket minskade vår vattenförbrukning 2019 med hela 136 kubikmeter vatten.

Vi har identifierat hur vårt miljömässiga hållbarhetsarbete bidrar till den lokala åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska mål samt FN:s globala hållbarhetsmål. Det resulterade i två olika mål inom den åländska hållbarhetsagendan och tre stycken olika globala FN mål.

Ålands hållbarhetsagenda

Mål 6: Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

FN:s globala utvecklingsmål

    

Klimatsmart huvudkontor

Under Pafs 50:e verksamhetsår togs det nybyggda huvudkontoret i Mariehamn i bruk. Utgångspunkten för bygget och dess design var att skapa en trevlig arbetsplats för de anställda och samtidigt minska bolagets miljöbelastning. Huvudkontoret är därför uppfört som ett passivhus där förnyelsebar energi används i så stor grad som möjligt.

Stora delar av byggnadens lutande, bågformade ytterväggar är täckta med en speciell tätskikt som minskar värmeutsläpp, samt 742 stycken solpaneler som samlar in dagsljus för att generera energi för eget bruk i huset.

Inuti byggnaden finns rörelsesensorstyrd LED-belysning och vattenbesparande munstycken, och på parkeringen är 20 stycken laddstolpar till elbilar och laddhybrider uppsatta som Pafs anställda kan använda. 

Huvudkontoret är till stora delar byggt med limträ, eftersom det är;

  • Förnyelsebart och inhemskt
  • Starkt och lätt
  • Brandsäkert
  • Rent och lättarbetat
  • Bra för inomhusmiljön
  • Och trä binder koldioxid

Kontoret är både Green Office-certifierat och Kranmärkt. Granskningen för Green Office-certifieringen görs vart tredje år och vår målsättning är att kontoret behåller sin status som Green Office-certifierat.

Hur vi arbetar för att bidra till den åländska hållbarhetsagendan och FN:s globala utvecklingsmål:

Grön el

Numera köper vi in mer miljövänliga alternativ av energi och elektricitet.

Gratis cyklar

Det är gratis för Paf-anställda att låna cyklar.

 

Klimatkompensation

Varje år klimatkompenserar vi den beräknade klimatpåverkan vi har inom de kategorier vi valt att mäta.

Vattensparande munstycken

Vi har installerat vattensparande munstycken till de flesta kranarna i Mariehamn och Helsingfors.

Laddstolpar för elbilar

Vi har installerat 20 stycken laddstolpar för elbilar och laddhybrider vid vårt huvudkontor i Mariehamn.

Solpaneler

Vi har installerat 742 solpaneler på vårt huvudkontors tak och södra vägg (producerar 170 000 kWh).

Årlig klimatgranskning

Varje år utförs en klimatgranskning av en extern partner som hjälper oss att förstå, identifiera och minska vår klimatpåverkan.

LED-belysning

Vi har bytt till LED-belysning i vårt huvudkontor och i Helsingfors, samt installerat rörelsesensorstyrd belysning.

Video konferenser

Vi har implementerat många olika tekniska lösningar för att minska på vårt resande, såsom anläggningar för videokonferenser.

Årlig klimatgranskning

Pafs årliga klimatredovisning utförs av en extern partner enligt den etablerade internationella standarden GHG-protokoll (The Greenhouse Gas Protocol). Granskningen hjälper oss att förstå, identifiera och även minska vår klimatpåverkan, genom att mäta tre olika utvalda kategorier av vår klimatpåverkan. 

Pafs verksamhet 2020 resulterade i sammanlagt 371 ton CO₂e, vilket är en minskning med hela 74% från år 2019. Orsaken till minskningen är framförallt en minskning i antalet flygresor, från 3119 stycken år 2019 till 629 stycken år 2020. Orsaken bakom det minskade resandet är framförallt coronapandemin.

De flesta av våra utsläpp kommer från arbetsresorna som stod för 67% av de totala utsläppen, dvs. kategori 3 (Resor). Energiförbrukning i våra kontor stod för 26% och 7% utgjordes av transporter.

 

 

Kategori 1 / Direkta utsläpp (Transport)

Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av Paf (t.ex. företagsfordon).

Kategori 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi (Energi)

Utsläpp vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion av el som Paf köpt.

Kategori 3 / Indirekta utsläpp från företagsaktiviteter (Resor)

Indirekta utsläpp orsakade av Pafs aktiviteter såsom tjänste- och kundresor (t.ex. flyg-, båt-, taxi- och hotellvistelser).

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar för hela vår beräknade klimatpåverkan, baserat på den årliga klimatgranskningen. Vi gör det genom att varje år stöda olika etablerade projekt via vår klimatpartner Tricorona

Nedan kan du läsa mer om de klimatprojekt som vi har varit med och stöttat under de senaste åren.

 

Barangay

Typ av projekt: Vindenergi

Certifiering: Gold Standard VER

År 2020 klimatkompenserade vi genom att stöda vindenergiprojektet Barangay i Filippinerna. Fossila bränslen står för mer än 70% av energin i Filippinerna och Barangay är en av de första förnybara energiprojekten i landet. Klimatkompenseringsprojektet bygger ut vindenergin i Filippinerna och det bidrar även till socioekonomiska vinster för regionens invånare.

Läs mer om Barangay här.

 

Direct Air Capture

Typ av projekt: Direct Air Capture

Vi valde även att klimatkompensera en lika stor summa i ett klimatprojekt som pågår på Island. Företaget Climeworks har utvecklat en teknik som suger koldioxid ur luften och trycker ner den i marken. Den banbrytande tekniken kallas för Direct Air Capture, den blandar koldioxiden med vatten i en geotermisk anläggning vartefter den pumpas djupt ner i Islands berggrund, där den omvandlas till sten inom några år. Det är inte ett vanligt klimatkompenseringsprojekt men vi vill stödja deras satsning och vi kommer att få en bekräftelse av företaget när koldioxiden permanent tagits bort från atmosfären.

Läs mer om Direct Air Capture här.

Paf kompenserade för 371 ton CO2e.

Typ av projekt: Solenergi

Certifiering: Gold Standard CDM

Under 2019 klimatkompenserade vi genom att stöda solenergiprojektet Bhilwara i Indien. Klimatkompenseringsprojektet bygger ut satsningen på solenergi i Indien och det ger bidrar även till socioekonomiska vinster för regionens invånare. Projektet drivs av det finländska energibolaget Fortum som profilerat sig starkt för en hållbarare energi tillverkning.

Paf kompenserade för 1,455 ton CO₂e.

Läs mer om Bhilwara här.

Typ av projekt: Återplantering och skyddande av skog

Certifiering: Gold Standard

År 2018 klimatkompenserade vi genom att stöda projektet Sodo & Humbo i Etiopien. Avskogningen i Etiopien har resulterat i att jordbrukssektorn i landet blivit lidande av jorderosion, torka och översvämning. Eftersom jordbrukssektorn förser över 90% av populationen med deras levebröd blir livsmedelsförsörjningen och inkomstgenereringen allt osäkrare för en av världens befolkningar. Målet med projektet är därför att vända den rådande avskogningstrenden i landet genom att plantera och skydda över 1 miljon träd.

Paf kompenserade för 1,897 ton CO₂e.

Läs mer om Sodo & Humbo här.

Typ av projekt: Bioenergi

Certifiering: CDM – Gold Standard

2017 valde vi att stöda projektet Sri Balaji som är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall som bränsle istället för kol som annars är den vanligaste energikällan i landet och besparar ca. 29 000 ton CO2e per år. Indiens nuvarande energiproduktion är näst intill helt baserad på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till elnätet mildrar projektet de lokala föroreningarna.

Paf kompenserade för 1761 ton CO2e.

Läs mer om Sri Balaji här.