Vårt syfte är solklart – att generera medel till samhällsnyttiga ändamål

Vinsten från vår verksamhet fördelas till projekt och organisationer som skapar en meningsfull fritid och ett blomstrande samhälle på Åland. Sedan Paf grundades 1966 har sammanlagt över 447,5 miljoner euro fördelats till olika mottagare.

Så här bidrar vi till ett levande samhälle

Vi tror att en framgångsrik verksamhet och ett välmående samhälle utgörs av samma byggstenar – engagemang, gemenskap och delaktighet.

Varje år får Ålands landskapsregering hundratals ansökningar om stöd och stipendier för finansiering av projekt, investeringar, evenemang och aktiviteter. Alla dessa initiativ berikar vår ö med idrott, kultur och konst. Projekten bidrar även till ett tryggt samhälle och en ren natur.

Alla initiativ som finansieras av Paf-medel har en sak gemensamt – de bidrar till ett blomstrande samhälle genom att stöda projekt och organisationer som strävar efter en bättre och mer hållbar framtid.

Vinsten från vår verksamhet fördelas till projekt och organisationer som skapar en meningsfull fritid och ett blomstrande samhälle på Åland.

Pafs fördelningsråd

Alla åtta medlemsföreningar har en röstberättigad representant vardera. Med i fördelningsrådet finns även en representant från Paf, en från Ålands Kulturdelegation samt en representant från Ålands landskapsregering. Landskapsregeringens representant fungerar som fördelningsrådets ordförande.

Fördelningsrådets medlemmar

Hur fördelas medlen?

Med uppgifter från Pafs styrelse som grund, meddelar fördelningsrådet under september månad den beräknade nettoavkastningen för det löpande verksamhetsåret till landskapsregeringen (i enlighet med LF 1993:56). Utifrån fördelningsrådets förslag gör de olika områdenas handläggare upp ett förslag som behandlas av landskapsregeringen, som sedan lämnar in en budgetframställning till lagtinget där landskapets budget antas.  

Ansökningar om stöd och lån ur Pafs avkastning ska lämnas till landskapsregeringen senast den 15 oktober året före sökanden önskar erhålla stödet eller lånet. Evenemangsstöd kan sökas löpande, minst tre månader före planerat evenemang.

Handläggare gör upp ett förslag utgående från de inlämnade ansökningarna för fördelning av medel inom de följande områden:

 • Social verksamhet
 • Miljö
 • Ungdom
 • Idrott, redskap och anläggningar
 • Kultur
 • Allmän verksamhet, evenemang och anläggningsprojekt

Förslaget behandlas sedan av fördelningsrådet.

Efter behandlingen i fördelningsrådet föredrar respektive handläggare förslaget för ansvarig minister inom landskapsregeringen. Fördelning som gäller verksamhetsstöd för idrott behandlas av styrelsen för Ålands Idrottsförbund och den som gäller kulturell verksamhet av Ålands Kulturdelegation.

Vid beredningen av kulturärenden kan utlåtande inhämtas från kulturdelegationens sakkunniga inom de olika områdena konst, litteratur, musik och film samt arbetsgruppen för gästbostäderna.

Penningautomatmedel betalas ut till mottagarna som:

 • Arbetsstipendier
 • Resestipendier
 • Projektstöd
 • Kulturstipendier
 • Evenemangsstöd
 • Investeringsstöd
 • Elitstöd
 • Verksamhetsstöd

Mottagare under 2022

Under 2022 fördelades sammanlagt 15 miljoner euro i Paf-medel från 2021 års vinst till över 300 mottagare.

Filter