Privacy policy for recruitment

Ålands Penningautomatförening (Paf) och helägda dotterbolag till Paf (“Vi”, “Oss” eller “Vår”) i egenskap som personuppgiftsansvarig över de inlämnade/insamlade personuppgifterna förstår att din integritet är viktig för dig och Vi värnar om din personliga integritet och är därför mån om att alltid skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande beskriver hur Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din arbetsansökan. Av denna anledning vill Vi understödja vikten av att du tar del av och läser igenom detta integritetsmeddelande. 

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar in i samband med din arbetsansökan via rekryteringssystemet Talent Recruiter av HR Manager eller i övrigt kommunicerade till Oss såsom e-postmeddelanden. De personuppgifter som Vi samlar in beror på vilken tjänst du söker, om du blir kallad till intervju eller om du lämnar in en öppen ansökan. Informationen kan bland annat omfatta namn, kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, intyg, resultat och utvärdering av intervjuer, tester utförda av Paf och/eller av tredje part på uppdrag av Paf och andra rekryteringsmoment samt annan bakgrundsinformation.  

 

Vår rekryteringsprocess tillåter även dig att hämta relevant information från olika sociala medier (såsom linkedIn, Google Drive och Dropbox) till ditt ansökningsformulär. 

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av Oss för ändamålet att kunna utvärdera din arbetsansökan samt dina kunskaper och färdigheter i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat för den tjänst du har sökt. 

 

Behandlingen baseras på att Vi har ett berättigat intresse att utvärdera din arbetsansökan, administrera vår relation med dig samt säkerställa att Vi anställer rätt person för tjänsten. Öppna ansökningar behandlas enbart på ditt givna samtycke. 

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Våra anställda som har involverade i rekryteringsprocessen, inklusive, rekryteringsföretag och företag som tillhandahåller rekryteringstester på uppdrag av oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter vid de fall Vi har en skyldighet enligt lag, förordning eller till följd av en begäran från en myndighet att lämna ut uppgifterna. 

 

Lagring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet. Generellt lagrar Vi din arbetsansökan och övrig information i 6 månader efter att ansökningsprocessen är avklarad. 

 

Öppna ansökningar sparar Vi i 6 månader och/eller tills du återkallar ditt samtycke. 

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som Vi behandlar och hur dessa behandlas.  Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. 

 

I enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).

 

Vid de fall behandlingen är baserad på ditt samtycke, kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta Oss. Notera dock att ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som har skett innan samtycket återkallas.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller är missnöjd med Vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Oss på [email protected]

 

Vid de fall du anser att Vår behandling av dina personuppgifter inte är i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd kan du alltid vända dig till och lämna in ett klagomål till finska dataombudsmannen, www.tietosuoja.fi/sv

 

Ålands Penningautomatförening

Lövdalsvägen 8

PB 241

AX-22101 Mariehamn

Åland, Finland