Integritetspolicy för rekrytering

Ålands Penningautomatförening (Paf) och helägda dotterbolag till Paf (“Vi”, “Oss” eller “Vår”) i egenskap som personuppgiftsansvarig över de inlämnade/insamlade personuppgifterna förstår att din integritet är viktig för dig och Vi värnar om din personliga integritet och är därför mån om att alltid skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver hur och varför Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din arbetsansökan. Av denna anledning vill Vi understödja vikten av att du tar del av och läser igenom denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar in i samband med din arbetsansökan via rekryteringssystemet Talent Recruiter av HR Manager eller i övrigt kommunicerade till Oss såsom e-postmeddelanden och/eller via rekryteringsbyråer. De personuppgifter som Vi samlar in beror på vilken tjänst du söker, om du blir kallad till intervju eller om du lämnar in en öppen ansökan. Informationen kan bland annat omfatta namn, kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, övriga arbetsrelaterade färdigheter, intyg, referenser, resultat och utvärdering av intervjuer, tester utförda av Paf och/eller av tredje part på uppdrag av Paf och andra rekryteringsmoment samt annan bakgrundsinformation.

Vår rekryteringsprocess tillåter även dig att hämta relevant information från olika sociala medier (såsom linkedIn, Google Drive och Dropbox) till ditt ansökningsformulär.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av Oss för ändamålet att kunna utvärdera din arbetsansökan samt dina kunskaper och färdigheter i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat för den tjänst du har sökt. Vi behandlar även referenser givna av, till exempel, tidigare arbetsgivare för syftet att utvärdera dig som kandidat för tjänsten.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på att Vi har ett berättigat intresse att utvärdera din arbetsansökan, administrera vår relation med dig samt säkerställa att Vi anställer rätt person för tjänsten.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Våra anställda som har involverade i rekryteringsprocessen, inklusive men inte begränsat till, rekryteringsbyråer och företag som tillhandahåller rekryteringstester på uppdrag av Oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter vid de fall Vi har en skyldighet enligt lag, förordning eller till följd av en begäran från en myndighet att lämna ut uppgifterna.

Lagring av personuppgifter
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet. Vi sparar din arbetsansökan och övrig information relaterad till ansökan upp till två (2) är efter att ansökningsprocessen är avklarad.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som Vi behandlar och hur dessa behandlas. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga.

I enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).

Vid de fall behandlingen är baserad på ditt samtycke, kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta Oss. Notera dock att ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som har skett innan samtycket återkallas.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller är missnöjd med Vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Oss på [email protected].

Vid de fall du anser att Vår behandling av dina personuppgifter inte är i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd kan du alltid vända dig till och lämna in ett klagomål till finska dataombudsmannen, www.tietosuoja.fi/sv.

Ålands Penningautomatförening
Lövdalsvägen 8
PB 241
AX-22101 Mariehamn
Åland, Finland